Super Super Matt super Super Matt super Super Matt super Matty Fryatt.


A chant sung by Hull City fans about player Matty Fryatt

Super Super Matt

super Super Matt

super Super Matt
super Matty Fryatt.

Sung by Hull City.

By Jack Williams